/ Zaštita prirode

Hrvatska je sa aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe

 • Specifičan geografski položaj na razmeđi nekoliko biogeografskih regija sa karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima
 • Velik broj vrsta i podvrsta kao i znatan broj endema
 • Cjelovit popis biološke raznolikosti RH još uvijek ne postoji, posebno kada se govori o beskralješnjacima
 • U RH je tijekom posljednjih 5 godina registrirano 146 svojti slatkovodnih beskralješnjaka, 198 kopnenih i 20 morskih
 • U dolini Neretve 2005. godine otkrivena je endemična vrsta ribe GLAVOČIĆ
 • Broj vrsta u RH iznosi 37.000, no pretpostavlja se da je taj broj znatno veći, čak do 100.000
 • Jedan od razloga velikog broja endema u RH je činjenica da ova područja nisu bila pod značajnim utjecajem glacijacije
 • Glavni centri endemske flore su BIOKOVO i VELEBIT

Endemska fauna najrasprostranjenija je u podzemnim staništima- špiljski beskralješnjaci, čovječja ribica; na otocima- gušteri i puževi, u krškim rijekama jadranskog slijeva – gaovice i glavočići.

Prostrane šume staništa su medvjeda, vuka i risa, a močvarna područja – štekavca, crnih roda i orlova kikaša.

No ipak je 1.131 ugrožena svojta!

Najveću prijetnju divljim svojtama u RH čini uništavanje STANIŠTA koje je posljedica:

 • Pretvaranja staništa u građevinska ili poljoprivredna zemljišta
 • Izgradnje prometnica
 • Prekomjerno iskorištavanje kroz lov, ribolov i šumarstvo
 • Intenzivna poljoprivreda, turizam, onečišćenje vode, zraka i tla.

Flora Republike Hrvatske

 • RH ima 8 582 svojti, procjenjuje se da ih ima oko 10 000
 • Prema omjeru vrsta i teritorija RH je uz Sloveniju i Albaniju svrstana u zemlje sa najbogatijom florom
 • 5.65% je endemično
 • Na popisu ugroženih svojti flore nalazi se njih 760
 • Razlozi ugroženosti su gubitak i degradacija staništa uzrokovani ljudskim utjecajem posebice kroz poljoprivredu, industrijalizaciju, isušivanjem staništa, turizmom
 • Najveći dio svojti uništen je gubitkom vodenih staništa.

Fauna Republike Hrvatske

 • Sa 101 vrstom sisavaca od kojih je 90 autohtono RH je jedna od 8 EU zemalja sa najraznolikijom faunom
 • Planinska područja pokrivena šumskim kompleksima staništa su za medvjeda, vuka i risa; bilježi se čak 34 vrste šišmiša, a od morskih sisavaca samo je zastupljen dupin
 • Ugroženima se smatra 14% (14 vrsta) sisavaca dok ih je 6% (5 vrsta) izumrlo.

Razlozi ugroženosti:

 • Gubitak i fragmentacija staništa
 • Lov i krivolov
 • Upotreba pesticida
 • Uništavanje kolonija šišmiša
 • Izgradnja autocesta
 • Najugroženija vrsta sisavaca su Dobri dupin, 4 vrste šišmiša i otočna populacija europske krtice!

Ptice u Republici Hrvatskoj

 • Gnijezdi se 78 vrsta ptica
 • Najbogatija ornitofauna u EU
 • U RH su očuvana staništa europskih i svjetskih ugroženih vrsta kao što su žličarka, čaplja, čigra, orao štekavac, sivi soko, kosac ili patka njorka!

Vodozemci i gmazovi

 • Od 38 vrsta gmazova, 9 vrsta je endemično
 • Najraznolikije je područje Dalmacije
 • Gušteri su endemima najbogatiji, posebno ugroženi na otocima zbog izoliranosti
 • Najugroženija vrsta gmazova je riječna kornjača
 • Čovječja ribica ugrožena je na globalnom nivou

Izvori:

 • VVG – Ekologija
 • Biološka raznolikost RH, Državni zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture, Zagreb,2006.

Snimke: Mariana Vidmar


 

Share this Post